Polityka Prywatności

 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
W firmie
HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI
Sklep   internetowy    www.xlprodukt.pl1. CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jakie powinny być przestrzegane i stosowane w sklepie internetowym www.xlprodukt.pl przez pracowników i współpracowników, którzy przetwarzają dane osobowe.Stosowanie zasad określonych w niniejszym dokumencie ma na
celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT
rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ .

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w , zwana dalej Polityką HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT
została wydana w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz zgodnie z:

-Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
-Wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

3. DOKUMENTY POWIĄZANE.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
w HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT

4. ZAKRES STOSOWANIA 

Politykę stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, danych osobowych zapisanych na zewnętrznych nośnikach informacji
oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących wdrożonych zabezpieczeń technicznych 
i organizacyjnych.W zakresie podmiotowym, Polityka obowiązuje wszystkich pracowników  FIRMY HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych, w tym stażystów, osoby zatrudnione na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przez bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych rozumie się zapewnienie:    
-poufności — właściwości zapewniającej, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
-integralności — właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
-rozliczalności — właściwości zapewniającej, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.

6. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować wysoki poziom bezpieczeństwa w rozumieniu § 6 ust. 4 Rozporządzenia, 
ponieważ urządzenia systemu służącego do przetwarzania danych osobowych połączone są z siecią publiczną.

7. DEFINICJE

a) Administrator danych –HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT,
podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych, zwany dalej
HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT 
b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba wyznaczona przez Kierownictwo, odpowiedzialna za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych. c) Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. d) Kierownictwo – Zarząd, organ zarządzający i reprezentujący Administratora Danych.

e) Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez Administratora danych lub przez osobę wyznaczoną, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.
f)Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.g) Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)h) Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).i) Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie.j) Zbiór nieinformatyczny - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, prowadzony poza systemem informatycznym, w szczególności w formie kartoteki, skorowidza, księgi, wykazu lub innego zbioru ewidencyjnego.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a) Kierownictwo
    Do obowiązków Kierownictwa należy zrozumienie oraz zapewnienie świadomości bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
    jego problematyki oraz wymagań. Do obowiązków należy również:

- podejmowanie odpowiednich i niezbędnych korków majach na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych;
- podział zadań i obowiązków związanych z organizacją ochrony danych osobowych, w szczególności wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
- wprowadzenie do stosowania procedur zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych
- egzekwowanie rozwoju środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- poddawanie przeglądom skuteczność polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
    - zapewnienie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych od chwili zebrania danych osobowych do chwili ich usunięcia;
    - zapewnienie aktualności, adekwatności oraz merytorycznej poprawności danych osobowych przetwarzanych w określonym przez nich celu;
    - zapewnienie niezbędnych środków potrzebnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

  b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, należy nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak również w zbiorach danych osobowych prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej. Do obowiązków należy również:

- określenie wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
- prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (niniejsza Polityka oraz wynikające z niej instrukcje i procedury);
- analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia ochrony danych osobowych i przygotowanie oraz przedstawienie  zaleceń i rekomendacji dotyczących eliminacji ryzyk ich ponownego wystąpienia.

c) Osoby upoważnione do przetwarzania danych

Do obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do swojej stacji roboczej. Do obowiązków należy również:

- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami;
- postępowania zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
- zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia;
- ochrony danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, 
 zniszczeniem lub zniekształceniem;
- informowania o wszelkich podejrzeniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe 
do przełożonego, który ma obowiązek poinformować Administratora Bezpieczeństwa Informacji

9. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

- Podstawowe zasady
a) Za bieżącą, operacyjną ochronę danych osobowych odpowiada każda osoba przetwarzająca te dane w zakresie zgodnym z obowiązkami służbowymi
    oraz rolą sprawowaną w procesie przetwarzania danych.
b) Każda z osób mająca styczność z danymi osobowymi jest zobowiązana do ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich w granicach udzielonego jej upoważnienia.
c) Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
d) Należy stosować adekwatny do zmieniających się warunków i technologii poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- Procedury postępowania z danymi osobowymi

a) Dostęp do danych osobowych powinien być przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
b) Dane osobowe powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.
c) Dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie za pomocą autoryzowanych urządzeń służbowych.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

a) Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy art. 37 Ustawy.
b) Upoważnienia są wydawane indywidualnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
c) W celu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych należy dostarczyć do Administratora Bezpieczeństwa Informacji podpisane oświadczenie,
    którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszej Polityki.
d) Na podstawie otrzymanego oświadczenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji upoważnia formalnie wnioskującego do przetwarzania
    danych osobowych i wydaje upoważnienie sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej Polityki.
e) Upoważnienia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika i obowiązują do czasu ustania stosunku pracy
    lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

-Ewidencja osób upoważnionych 
 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zawiera w szczególności:
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych;
- zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- identyfikator, jeśli osoba upoważniona została zarejestrowana w systemie informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych;
- datę nadania i odebrania uprawnień
- Przełożeni osób upoważnionych odpowiadają za natychmiastowe zgłoszenie do Administratora Bezpieczeństwa Informacji osób,
  które utraciły uprawnienia dostępu do danych osobowych.

- Zachowanie danych osobowych w tajemnicy 

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których uzyskały dostęp w trakcie zatrudnienia, również po ustaniu zatrudnienia

- Znajomości regulacji wewnętrznych

a)  Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych
     osobowych w HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT, w szczególności Polityki bezpieczeństwa przetwarzania 
     danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

-Zgodność

a). Niniejsza Polityka powinna być aktualizowana wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami 
     faktycznymi w ramach HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT, które mogą powodować, że zasady ochrony
     danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne lub nieadekwatne.

b) Okresowy przegląd Polityki powinien mieć na celu stwierdzenie, czy postanowienia Polityki odpowiadają aktualnej i planowanej
    działalności 
HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT oraz stanowi prawnemu aktualnemu w momencie
    dokonywania przeglądu.

c) Zmiany niniejszej Polityki wymagają przeglądu innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących
    w 
HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT.

10. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZEWNĘTRZNYMI

Bezpieczeństwo usług zewnętrznych a)  Należy zapewnić aby usługi zewnętrzne były prowadzone wyłącznie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa przetwarzania danych
     osobowych obowiązującymi w HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT, wymaganiami umowy
     oraz wymaganiami prawa.
b) Wymagania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zakres usług oraz poziom ich dostarczania należy określić w umowie świadczenia usług.
c) Należy zapewnić aby użytkownicy nie będący pracownikami  HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT
    stosowali te same zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych co użytkownicy będący pracownikami. -Powierzanie przetwarzania danych osobowych a) Powierzenie przetwarzania danych osobowych może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej umowy określającej w szczególności
    zakres i cel przetwarzania danych. Umowa musi określać również zakres odpowiedzialności podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
    danych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. b) Powierzenie przetwarzania danych osobowych musi uwzględniać wymogi określone w art. 31 i nast. Ustawy. W szczególności podmiot zewnętrzny, 
    któremu ma zostać powierzone przetwarzanie danych osobowych, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia
    środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a Ustawy. c) W umowach stanowiących podstawę powierzenia przetwarzania danych albo eksploatacji systemu informatycznego lub części infrastruktury
    należy umieścić zobowiązanie podmiotu zewnętrznego do przestrzegania niniejszej Polityki oraz zastosowania odpowiednich środków
    technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i odpowiedni poziom ochrony danych. d) Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności
    HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT za zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych,
    co wymaga w umowach stanowiących podstawę powierzenia przetwarzania danych umieszczenia prawa HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI
    SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT
 do kontroli wykonania przedmiotu umowy w siedzibie podmiotu zewnętrznego m. in. w zakresie przestrzegania
    Polityki obowiązujących regulacji wewnętrznych, umów i właściwych przepisów prawa.

Udostępnianie danych osobowych

a) Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
b) Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
c) Informacje zawierające dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru listem poleconym za 
    pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
d) Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotowywać informacje o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym z którego udostępniono 
    dane  lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.
e) Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione

- Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej

  Monitorowanie usług strony trzeciej powinno być udokumentowane i powinno zawierać informacje o: poziomie wykonania usługi, incydentach 
  bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych, śladach audytowych, problemach operacyjnych, awariach, błędach i zakłóceniach

11. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE OBSZARÓW PRZETWARZANIA

- Obszar przetwarzania

a) Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w obszarach przetwarzania danych osobowych, na które składają się pomieszczenia biurowe oraz części
    pomieszczeń, gdzie  HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT prowadzi działalność. Do takich pomieszczeń,
    zalicza się w szczególności:
- pomieszczenia biurowe, w których zlokalizowane są stacje robocze lub serwery służące do przetwarzania danych osobowych;
- pomieszczenia, w których przechowuje się dokumenty źródłowe oraz wydruki z systemu informatycznego zawierające dane osobowe;
- pomieszczenia, w których przechowywane są sprawne i uszkodzone urządzenia, elektroniczne nośniki informacji oraz kopie zapasowe zawierające dane osobowe.

b) Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zamykane podczas nieobecności osób upoważnionych do przetwarzania danych 
    osobowych, w sposób ograniczający możliwość dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

c) Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane
    są dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku drzwi.
    Nie można wynosić ww. kluczy po zakończeniu pracy poza miejsca przeznaczone do ich przechowywania.

d) Wydruki i nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe należy przechowywać w zamykanych szafach, które znajdują się w obszarach przetwarzania danych osobowych.

e) Niepotrzebne wydruki lub inne dokumenty należy niszczyć za pomocą niszczarek.

f) Przebywanie wewnątrz obszarów przetwarzania danych osobowych osób nieuprawnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej 
   do przetwarzania tych danych.

g) Szczegółowy wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 3 niniejszej Polityki.

-Bezpieczeństwo środowiskowe 

a) Lokalizację i umiejscowienie danych osobowych należy starannie dobierać z uwzględnieniem wymaganych aspektów bezpieczeństwa przetwarzania 
    danych osobowych. W szczególności należy rozważyć aspekty dotyczące:
- zasilania energią elektryczną;
- klimatyzacji oraz wentylacji;
- wykrywania oraz ochrony przed pożarem i powodzią;
- fizycznej kontroli dostępu.

b) Pomieszczenia wchodzące w skład obszaru przetwarzania danych osobowych należy wyposażyć w odpowiednie środki ochrony fizycznej 
    i organizacyjnej chroniące przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami pracy.

c) Kopie zapasowe zawierające dane osobowe należy przechowywać w drugiej fizycznej lokalizacji w bezpiecznej odległości od lokalizacji podstawowej.

-Bezpieczeństwo urządzeń

a) Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych należy przechowywać w bezpieczny i nadzorowany sposób.

-Fizyczna kontrola dostępu

a) Należy wdrożyć procedury eksploatacyjne w celu ochrony danych osobowych oraz dokumentacji systemowej przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym
    ujawnieniem, modyfikacją, usunięciem i zniszczeniem.
b )Należy wdrożyć politykę czystego biurka i czystego ekranu w celu redukcji ryzyka nieautoryzowanego i nieuprawnionego dostępu lub uszkodzenia danych osobowych.
c) Klucze dostępowe, karty, hasła itd. służące do uzyskania dostępu do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych należy
    zabezpieczać a sposób ich uzyskiwania należy szczegółowo zdefiniować w procedurach.

d) Dostęp do serwerowni lub innych pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub zbiory
    nieinformatyczne należy rejestrować oraz okresowo przeglądać.
e) Dostęp dla gości do serwerowni lub innych pomieszczeń, w których znajdują się systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych należy 
    nadzorować przez cały czas ich pobytu.
f)Przyznawanie dostępu gościom należy wykonywać wyłącznie w określonych i autoryzowanych celach.
g)Kończąc pracę, należy zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację, wydruki, elektroniczne nośniki informacji i umieścić je w zamykanych szafkach.
h) Monitory należy ustawić w taki sposób aby uniemożliwiać podgląd wyświetlanych danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
i) W przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów oferujących zbieranie i niszczenie papierów, urządzeń lub nośników zwierających dane osobowe, należy wybrać wykonawcę z odpowiednimi zabezpieczeniami i doświadczeniem.

12. OCENA RYZYKA I PRZEGLĄDY

- Ocena ryzyka

a) Systemy informatyczne i aplikacje powinny być poddawane ocenie ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzania danych
    osobowych co najmniej raz na dwa lata. Ocena ryzyka powinna być również przeprowadzana przy dużych zmianach procesów biznesowych, systemów informatycznych i aplikacji.

b) Narzędzia informatyczne służące do oceny ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania danych powinny być chronione przed nieautoryzowanym lub nieuprawnionym
    dostępem a ich użycie odpowiednio kontrolowane

-Przeglądy bezpieczeństwa 

a) Przeglądy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej raz na 2 lata w celu określenia wymaganego 
    poziomu zabezpieczeń pozwalającego na ograniczenie ryzyka do poziomu akceptowalnego.
b) Przeglądy zgodności z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych urządzeń informatycznych oraz sieci teleinformatycznych należy przeprowadzać okresowo,
    co najmniej raz na rok.
c) Narzędzia informatyczne służące do przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powinny być chronione przed nieautoryzowanym
    lub nieuprawnionym dostępem a ich użycie odpowiednio kontrolowane.

13. ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

-Monitorowanie incydentów a) Incydenty związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych powinny być wykrywane, rejestrowane i monitorowane w celu ich zidentyfikowania
    i zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości.
bZdarzenia systemowe powinny być przechowywane jako materiał dowodowy zaistniałych incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych

c) Użytkownicy systemów powinni znać i przestrzegać zasad zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. 
- Zgłaszanie incydentów a) Zaistniałe zdarzenia związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych takie jak np.
    utrata integralności, niedostępność, awarie, uszkodzenia, ostrzeżenia i alarmy bezpieczeństwa systemów informatycznych, urządzeń teleinformatycznych
    oraz danych powinny być niezwłocznie zgłaszane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

14. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

-Wykaz zbiorów danych osobowych 
a) Dokumentacja zbiorów danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i stanowi załącznik nr 4 niniejszej Polityki.
b) Dane osobowe gromadzone we wskazanych zbiorach są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w kartotekach ewidencyjnych, które
    są zlokalizowane w pomieszczeniach lub części pomieszczeń należących do obszaru przetwarzania danych osobowych. 

-Opis struktury zbiorów danych osobowych 
a) Dokumentacja zbiorów danych osobowych jest prowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i stanowi załącznik nr 4 niniejszej Polityki. 
b) Wskazane w załączniku nr 4 zakresy danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach danych osobowych są ustalone w oparciu 
o strukturę zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych oraz powiązania pól informacyjnych utworzonych w tych systemach.
c) Zawartość pól informacyjnych, występujących w systemach zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych, musi być zgodna 
 z przepisami prawa, które uprawniają Administratora danych do przetwarzania danych osobowych. 

-Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami 
a) Dokumentacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać opis współpracy z innymi systemami 
informatycznymi oraz sposób przepływu danych pomiędzy systemami z którymi współpracuje.
b)Administrator systemów informatycznych jest zobowiązany do poprowadzenia aktualnej dokumentacji opisującej sposób przepływu danych osobowych pomiędzy systemami.
 -Określenie środków technicznych i organizacyjnych 
a) Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 
znajduje się w załączniku numer 5 niniejszej Polityki.
b)Dokumentacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać opis współpracy z innymi systemami informatycznymi oraz sposób przepływu danych pomiędzy systemami z którymi współpracuje.
c) Administrator systemów informatycznych jest zobowiązany do poprowadzenia aktualnej dokumentacji opisującej sposób przepływu danych
osobowych pomiędzy systemami.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a). Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie zasad określonych w niniejszej Polityce może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z osobą, która dopuściła się naruszenia. b). W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy. c).Pracownicy  HANDEL  I  MARKETING  PIOTR  STUDZIŃSKI  SKLEP  INTERNETOWY  XLPRODUKT zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych
    osobowych      postanowień zawartych w niniejszej Polityce, w wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Polityce uregulowań występujących w innych procedurach
    obowiązujących w 
HANDEL I MARKETING PIOTR STUDZIŃSKI SKLEP INTERNETOWY XLPRODUKT , użytkownicy mają obowiązek stosowania zapisów dalej idących,
 których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony danych osobowych.

Załączniki

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe.
Handel i Marketing Piotr Studziński
Ul.Rogowska 50/28
54-440 Wroclaw

Wykaz zbiorów danych osobowych oraz opis struktury zbiorów:
Zbiór 1 zgłoszony do GIODO pod nazwą "Klienci"-identyfikator dokumentu 1882/2015

Wykaz powierzonych zbiorów danych osobowych:


OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że zapoznała(e)m się, rozumiem i będę przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz dokumentów w związku z przetwarzaniem danych  osobowych, w szczególności:

-Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

-Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia do których uzyskam dostęp w trakcie zatrudnienia, również po ustaniu zatrudnienia.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia ponoszę odpowiedzialność na podstawie przepisów Regulaminu pracy, Kodeksu pracy oraz Ustawy o ochronie danych osobowych..........................................  Imię i nazwisko pracownika pracodawca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ..........................................


                                                                                                                                                                                         Potwierdzam odbiór 1 egz. oświadczenia.

                                                                                                                                                                                             .........................................

                                                                                                                                                                                             Czytelny podpis pracownika

                                                                                                                                                                                              .........................................UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDziałając na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

– udziela się Panu/Pani*:

........................................................................................................

(imię i nazwisko)

........................................................................................................

(stanowisko służbowe)

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Jest Pan/Pani* upoważniony/upoważniona* do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie wynikającym z Pana/Pani* zadań służbowych oraz poleceń przełożonego.
Upoważnienie traci ważność z chwilą ustania stosunku pracy.

......................................................................

(data i podpis osoby upoważniającej)
    

<!-- Google tag (gtag.js) -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-MQDBXHVGFP"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-MQDBXHVGFP'); </script> 
 

Witamy na stronie sklepu firmowego XL Produkt. Nasza firma oferuje odzież męską oraz damską w rozmiarach od 2 XL do 10 XL. Wszystkie oferowane produkty został uszyte w naszej firmie, dlatego jesteśmy pewni co do dobrej jakości wykonania oraz odpowiednio wysokiej jakości materiałów użytych w naszych bluzach dresowych, spodniach, szlafrokach, bojówkach, koszulkach, polówkach, piżamach oraz w pozostałych.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.